Algemene Voorwaarden OMVR advocaten

OMVR advocaten (KvK-nummer 08210392) is een maatschap bestaande uit natuurlijke en/of rechtspersonen. OMVR advocaten wordt in het vervolg van deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘OMVR’.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten aan OMVR verstrekken. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de cliënt’, wordt daaronder mede verstaan ‘de opdrachtgever’, wanneer namens of ten behoeve van de cliënt opdracht aan OMVR is verstrekt.
 
Opdrachten

Nadat door een cliënt een opdracht is verstrekt, komt eerst dan een overeenkomst tot stand, wanneer deze door OMVR schriftelijk dan wel mondeling is bevestigd.

De cliënt stemt ermee in dat OMVR in overleg met de cliënt (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan het kantoor verbonden advocaten en/of juridisch medewerkers.

De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.

Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart OMVR tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door OMVR ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.

OMVR zal eerst na overleg met de cliënt derden inschakelen. OMVR zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelwijze van voornoemde derden.

OMVR zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.

OMVR zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden alleen laten leiden door het belang van de cliënt. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

De cliënt verleent aan OMVR toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door OMVR verwerkt met het oog op de uitvoering van de opdracht en ter voldoening aan wettelijke (bewaar)plichten. Daarnaast kan OMVR persoonsgegevens verwerken voor het doen van informatieve en commerciële aanbiedingen aan cliënten. OMVR verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij daartoe op grond van de wet of in het kader van de uitvoering van de opdracht genoodzaakt is.

De cliënt zal aan OMVR steeds tijdig en volledig de informatie verstrekken die relevant is voor de correcte uitvoering van de verleende opdracht. De cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. De cliënt zal OMVR van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte stellen die voor een goede uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden die pas na de aanvang van de werkzaamheden bekend worden.

OMVR is op grond van wettelijke bepalingen verplicht om, in bepaalde gevallen en bij de uitvoering van de opdracht, verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties onverwijld te melden aan de daarvoor bij wet aangewezen instantie. OMVR is bovendien wettelijk verplicht tot geheimhouding van deze melding. OMVR is nimmer aansprakelijk voor de nadelige gevolgen van een dergelijke door OMVR gedane melding, ook niet indien de melding achteraf ongegrond blijkt te zijn, tenzij de cliënt aantoont dat het doen van de melding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. De cliënt vrijwaart OMVR tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassing door OMVR van de betreffende bepalingen.
 
Declaratie/honorarium en kosten

Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan OMVR honorarium, vermeerderd met kantoorkosten en BTW, verschuldigd. Onder kantoorkosten worden verstaan de niet te specificeren kantoorkosten, zoals porti, telefoon, telefax, fotokopieën, etc. Deze kantoorkosten worden forfaitair vastgesteld op 6% van het honorarium.

Daarnaast komen eventuele verschotten voor rekening van de cliënt. Onder verschotten worden verstaan kosten, zoals vastrecht (griffierecht), deurwaarderskosten en dergelijke.

Tenzij anders overeengekomen, wordt het aan OMVR toekomende honorarium berekend op basis van de ten kantore vastgestelde uurtarieven.

OMVR is gerechtigd het voor de cliënt toepasselijke uurtarief jaarlijks te wijzigen. Bij wijziging van het toepasselijke uurtarief, zal OMVR de cliënt daar ten minste één (1) maand voor het ingaan van deze wijziging schriftelijk over informeren.

OMVR is gerechtigd een voorschot op het honorarium en de (verwachte) verschotten in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties dan wel bij de einddeclaratie worden verrekend.

Het honorarium zal regelmatig, in beginsel maandelijks, tussentijds worden gedeclareerd.
 
Betaling

Betaling van de declaratie dient, zonder aftrek, opschorting, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

De kosten verbonden aan de betaling komen voor rekening van de cliënt.

Betaling van de cliënt houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.

Indien OMVR, zelf dan wel door middel van derden, invorderingsmaatregelen neemt tegen de cliënt, dan komen de kosten hiervan voor rekening van de cliënt.

De ontvangen gelden strekken eerst in mindering op de onder 24 bedoelde kosten, vervolgens op de verschenen rente en ten slotte op de hoofdsom en de lopende rente.

Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van de declaratie(s) heeft OMVR naast de onder 24 genoemde invorderingsmogelijkheden het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten. De betrokken advocaat is slechts dan bevoegd gebruik te maken van dit opschortingrecht, nadat de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte is gesteld en de cliënt nog een korte termijn is geboden alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. OMVR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die de cliënt lijdt als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld.
 
Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van OMVR en haar werknemers is steeds beperkt tot het bedrag of bedragen waarop de door OMVR gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico.

Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door OMVR in de betreffende zaak in het betreffende jaar in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 20.000,-- en jegens derden beperkt tot € 5.000,--.

Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder in ieder geval wordt verstaan omzet- en winstderving en/of gemiste besparingen, is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van OMVR.

Derdengelden

Gelden die OMVR ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, niet zijnde voorschotbedragen, worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Derdengelden OMVR Advocaten. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed.
 
Archivering

Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn van vijf (5) jaren na beëindiging van de zaak bewaard en staat, tegen vergoeding van de door OMVR te maken kosten , ter beschikking van de cliënt. OMVR is gerechtigd na verstrijken van deze termijn alle dossiers en gegevens, gegevens die in eigendom toebehoren aan de cliënt en/of derden daaronder begrepen, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen. Administratieve gegevens (de financiële administratie van OMVR advocaten) worden zeven (7) jaar bewaard.
 
Klachten- en geschillenregeling

OMVR zal bij haar dienstverlening steeds de op de dienstverlening toepasselijke beroepsregels naleven en de zorg betrachten die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht.

OMVR neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Door het aangaan van een overeenkomst met OMVR aanvaardt de cliënt de toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

Alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur, dient de klacht in een klachtprocedure bij OMVR te worden behandeld In die interne klachtenprocedure wordt tevens met de cliënt besproken hoe de klacht zal worden afgehandeld.

De cliënt dient zijn klacht aan OMVR voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.

OMVR handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.  Indien de klacht binnen de genoemde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de cliënt zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De cliënt kan zijn klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van OMVR voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van € 10.000,--.

OMVR kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur, ook indien geen sprake is van een geschil als bedoeld in artikel 33. Dit laat onverlet de bevoegdheid van OMVR om vorderingen ter zake van onbetaalde declaraties waarover geen geschil bestaat voor te leggen aan de burgerlijke rechter.

De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Het Reglement kan worden opgevraagd bij: http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/decommissies/2186/advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur is gevestigd te (2591 XR) ’s-Gravenhage aan de Bordewijklaan 46 (postadres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag) en bereikbaar op telefoonnummer 070-3105310 en faxnummer 070-3658814.

De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de volgens de wet bevoegde rechter. Voor consumenten geldt echter dat zij gerechtigd zijn om binnen één maand, nadat OMVR zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, schriftelijk aan OMVR kenbaar te maken dat zij beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter kiezen. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.
 
Toepasselijk recht en forumkeuze

Op de overeenkomst van opdracht tussen OMVR en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing

De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden prevaleert steeds boven een anderstalige versie daarvan.