Werktijdverkorting in verband met corona

Werktijdverkorting in verband met corona

Het corona virus houdt ons land inmiddels in de greep. Niemand blijft buiten schot. Voor de meeste bedrijven zullen de financiële gevolgen enorm zijn. Graag wijzen wij u op de mogelijkheid om werktijdverkorting aan te vragen bij UWV. Werktijdverkorting houdt in dat uw werknemers in dienst blijven, maar gedurende een periode van maximaal 24 weken minder uren werken en voor die uren een ww-uitkering ontvangen, waardoor u geen, althans minder loon hoeft te betalen aan de werknemers gedurende die periode.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor werktijdverkorting wanneer:

  • uw onderneming is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemingsrisico valt. Het coronavirus is een dergelijke bijzondere situatie, zo heeft de overheid al aangegeven;
  • u voor een periode van minimaal twee en maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk verwacht.

Een vergunning voor werktijdverkorting wordt niet verleend als het personeelsbestand niet op de voor uw onderneming redelijkerwijs te verwachten behoefte is afgestemd.

Voor werknemers die ten tijde van de aanvraag voor werktijdverkorting arbeidsongeschikt zijn, kan geen werktijdverkorting worden aangevraagd. Deze werknemers krijgen hun gebruikelijke loon bij ziekte doorbetaald. Ook voor uitzendkrachten en oproepkrachten geldt dat voor hen geen werktijdverkorting kan worden aangevraagd vanwege het feit dat u als werkgever voor hen geen loondoorbetalingsverplichting heeft.

Aanvraag vergunning

Wanneer u in aanmerking komt voor werktijdverkorting, dient u een aanvraag te doen voor een vergunning. Wanneer de vergunning wordt verleend, dan wordt deze verleend per de datum waarop deze is aangevraagd. Gelet daarop is het advies niet te lang te wachten met het aanvragen van de vergunning. Een vergunning kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

De vergunning kunt u aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er is een aanvraagformulier beschikbaar. Op het formulier dient u in elk geval aan te geven voor hoeveel werknemers u werktijdverkorting wilt aanvragen en voor hoeveel uur. Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen van het formulier, dan kunt u ons uiteraard benaderen.

Duur vergunning

De vergunning wordt in eerste instantie verleend voor maximaal zes weken. Mocht u in de tussentijd weer voldoende werk hebben, dan kunnen de werknemers weer in zijn geheel aan het werk en vraagt u achteraf niet voor de gehele duur ww aan. Mocht zes weken te kort zijn, dan kunt u voor het verstrijken van de zes weken termijn een verlenging aanvragen bij het ministerie.

Meldingsplicht verkrijgen vergunning

Zodra u een vergunning verkrijgt, dient u dat direct te melden aan UWV. U kunt dat doen op de website van UWV.

Loondoorbetalingsverplichting

Gedurende de periode dat aan u een vergunning voor werktijdverkorting is toegekend, heeft u ten aanzien van de uren die u werknemers niet werken geen loondoorbetalingsverplichting. Dat volgt uit de regeling “regeling onwerkbaar weer”. Deze regeling is, hoewel de naam dat niet zou zeggen, ook in dit geval van toepassing. Het feit dat u als werkgever geen loondoorbetalingsverplichting zou hebben, is bijzonder en het is de vraag of de wetgever dat voor ogen heeft gehad en of dat de bedoeling is geweest.

WW-uitkering

Nadat de periode waarop de vergunning zag is verstreken, vraagt u voor de betreffende werknemers een ww-uitkering aan. De werknemers krijgen, als zij normaal gesproken in aanmerking zouden komen voor een ww-uitkering (zij moeten voldoende ww-rechten hebben opgebouwd), een ww-uitkering toegekend, welke uitkering aan u als werkgever wordt uitbetaald. Voor werknemers heeft een en ander tot gevolg dat zij hun reeds opgebouwde ww-rechten verbruiken. De hoogte van de uitkering is 70% van het dagloon van de werknemer, met dien verstande dat de uitkering nooit hoger zal zijn dan 70% van het maximum dagloon.

Verschil tussen ww-uitkering en loon

Zoals ik u hiervoor al aangaf bestaat er voor de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting gedurende de periode en de uren waarvoor werktijdverkorting is aangevraagd. Dit betekent feitelijk dat u geen loon hoeft te betalen. UWV zal echter pas na afloop van de vergunning periode ww-uitkeringen verstrekken. Werknemers hebben in de tussenliggende periode geen recht op loon en ontvangen dan ook nog geen ww-uitkering. Op de websites van de verschillende overheidsinstanties wordt ervan uitgegaan dat de werkgever het volledige loon doorbetaalt en dat de werkgever uiteindelijk de ww-uitkering ontvangt, waardoor de werkgever dus het verschil tussen het loon en de ww-uitkering voldoet. Dit vloeit niet voort uit de regeling en heeft dus geen wettelijke basis. Het is nog onduidelijk hoe de minister en hoe rechters hiermee zullen omgaan.

Wanneer u vragen heeft over de werktijdverkorting, neemt u dan contact op met één van onze arbeidsrechtspecialisten.

omvr advocaten blogs

Meer weten of contact op nemen?