Welke maatregelen zijn er getroffen ten aanzien van de economische impact van het coronavirus?

Welke maatregelen zijn er getroffen ten aanzien van de economische impact van het coronavirus?

Zondag 15 maart 2020 heeft de regering in de strijd tegen verdere verspreiding van het coronavirus aanvullende maatregelen getroffen: scholen, kinderopvang, horeca en sportclubs moeten hun deuren t/m 6 april 2020 sluiten. Daarbij is ook de verwachting uitgesproken dat dit niet de laatste te nemen maatregelen zullen zijn. Steeds meer bedrijven ondervinden negatieve financiële gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Maar welke maatregelen zijn er tot op heden getroffen ten aanzien van de economische impact van het coronavirus? Wat kunnen ondernemers doen indien zij door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus in financiële moeilijkheden komen?

Naast de mogelijkheid om werktijdverkorting aan te vragen, waarop reeds massaal een beroep wordt gedaan, en de Bbz-regeling (een bij de gemeente aan te vragen inkomensaanvulling of lening op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) voor zzp’ers die geen gebruik kunnen maken van de werktijdverkortingsregeling, heeft de overheid de reeds bestaande maatregel ‘Borgstelling MKB-kredieten’ (hierna te noemen: ‘BMKB’) verruimd om bedrijven in hun liquiditeitsbehoefte te voorzien. Waar uit de brief van de ministers van Economische Zaken en Klimaat, Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 maart 2020 aan de voorzitter van de Tweede Kamer nog volgde dat de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat ernaar streefde om per eind maart 2020 met een tijdelijke verruiming van de BMKB te komen, is de verruimde BMKB voor ondernemers thans versneld opengesteld. De verruimde BMKB-regeling is dan ook met ingang van vandaag, maandag 16 maart 2020, van kracht. Zoals de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft aangegeven kunnen bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus en daardoor in liquiditeitsproblemen komen de BMKB benutten voor overbruggingskrediet of om de rekening courant (het bedrag dat een onderneming ‘rood mag staan’) te verhogen. Met de BMKB staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier (met name de banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. In de bestaande regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt dan 90% van dit borgstellingskrediet. Wat houdt de verruiming van de BMKB in? De verruimingsmaatregel bestaat er uit dat de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB wordt verhoogd van 50% naar 75%. Oftewel, daar waar het borgstellingskrediet 50% betrof van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt is dit nu 75% van het krediet dat de financier verstrekt en de overheid staat dan borg voor 90% van dit borgstellingskrediet. Hierdoor kunnen financiers (banken) makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben ondernemingen de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen, zo wordt aangegeven. Daarnaast bestaat de verruiming eruit dat de regeling ook toepasbaar is op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar. Ondernemers die voor de verruimde BMKB in aanmerking willen komen moeten zich melden bij hun financier (vaak een bank). De aanvragen van een BMKB lopen namelijk uitsluitend via bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, zijnde de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, aangesloten financiers.

Op fiscaal vlak zijn er ook maatregelen getroffen. Zo bestaat er voor ondernemers die betalingsproblemen ondervinden als gevolg van de uitbraak van het coronavirus de mogelijkheid om bij de Belastingdienst te vragen om een bijzonder uitstel van betaling. Deze mogelijkheid bestaat voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting. Het verzoek om een bijzonder uitstel van betaling dient per brief aan de Belastingdienst te worden gedaan en in de brief dient te worden gemotiveerd hoe de onderneming door de uitbraak van het coronavirus in de betalingsproblemen is gekomen. Vereist is daarbij dat de brief is voorzien van een verklaring van een derde deskundige (accountant, financieel adviseur, externe consultant, externe financier e.d.) waaruit volgt dat er (1) sprake is van bestaande betalingsproblemen (en bijvoorbeeld niet van nog te verwachten betalingsproblemen), (2) de betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coranavirus én (3) de onderneming levensvatbaar is. Er is aangegeven dat zodra het verzoek om bijzonder uitstel bij de Belastingdienst binnen is de invordering door de Belastingdienst wordt stopgezet. De beoordeling van het verzoek vindt later plaats (indien er veel verzoeken binnenkomen zullen de behandeltijden oplopen, zo is al aangekondigd). Een boete voor het niet op tijd betalen van omzet- of loonbelasting behoeft niet te worden betaald, zo wordt aangegeven. Tot slot bestaat er voor ondernemers die nu een voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen en verwachten dat er door de uitbraak van het coronavirus een lagere winst wordt gemaakt, de mogelijkheid om de voorlopige aanslag wijzigen (te verlagen), zodat er direct minder belasting behoeft te worden betaald.

Wanneer u vragen heeft over de economische impact van het coronavirus voor uw onderneming, neemt u dan contact met ons op.

omvr advocaten blogs

Meer weten of contact op nemen?