Kabinet maakt de inhoud van de tijdelijke now bekend

Kabinet maakt de inhoud van de tijdelijke NOW bekend

Het kabinet had op 17 maart jl. al toegezegd een noodmaatregel te treffen om ondernemers die omzetverlies lijden als gevolg van de corona crisis tegemoet te komen in de loonkosten. De inhoud van de regeling is inmiddels bekend en ziet er als volgt uit.

Doel

Het doel van de regeling is het behoud van banen. Het kabinet tracht dit te bewerkstelligen door werkgevers tegemoet te komen in de loonkosten voor werknemers.

Wanneer bestaat recht op de loonkostensubsidie?

Een werkgever moet geconfronteerd worden met een minimale omzetdaling van 20% over een aaneengesloten periode van drie maanden. Uitgangspunt moet zijn dat de omzetdaling het gevolg is van buitengewone omstandigheden, die buiten het normale ondernemersrisico vallen en bijvoorbeeld samenhangen met overheidsingrijpen en openbare orde maatregelen. De omzet in de driemaandenperiode wordt vergeleken met de omzet over januari tot en met december 2019, gedeeld door vier. Wanneer sprake is van een concern, dan wordt naar de omzetdaling van het totale concern gekeken.

Voor welke categorie werknemers

De overheid verstrekt rechtstreeks aan de werkgever een subsidie voor de loonkosten van werknemers die in dienst zijn bij een werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Het voorgaande betekent dat de regeling ook geldt voor loonkosten van  werknemers met een flexibel contract en zelfs voor werknemers waarvoor in beginsel geen loondoorbetalingsplicht geldt, bijvoorbeeld werknemers met een nulurencontract en in geval van een uitzendwerkgever, ook uitzendkrachten.

De hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de driemaandsperiode maart 2020 tot en met mei 2020. Voor de loonsom wordt van het socialeverzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen uitgegaan. Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd. Om het eenvoudig en snel te houden, wordt in alle gevallen uitgegaan van een opslag aan werkgeverslasten van 30% van de loonsom. Het maximale loon dat gecompenseerd wordt bedraagt € 9.538,–, hetgeen neerkomt op twee keer het maximum dagloon.

De hoogte van de subsidie wordt voorts gerelateerd aan de hoogte van de omzetdaling. Wanneer de volledige omzet is weggevallen bedraagt de subsidie 90% van de loonsom. Wanneer de helft van de omzet is weggevallen zal van de helft van de loonsom 90% vergoed worden en dus 45% van de totale loonsom.

Overige voorwaarden

Voor het toekennen van de loonkostensubsidie is vereist dat de werkgever verplicht zich in te spannen om de loonkosten zoveel mogelijk gelijk te houden. De hoogte van het toe te kennen voorschot wordt gebaseerd op de loonsom over het aangiftetijdvak januari 2020. Wanneer de lonen daarna dalen, dan zal de uiteindelijke subsidie over het lagere bedrag vastgesteld worden. Het kabinet hoopt met deze inspanningsverplichting ervoor te zorgen dat werkgevers ook flexibele contracten zoveel mogelijk in stand houden.

Voorts is vereist de toezegging van de werkgever dat hij in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 geen ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen zal indienen bij UWV. Wanneer een werkgever zich hier niet aan houdt, dan heeft dat negatieve consequenties voor de hoogte van de uiteindelijke loonkostensubsidie die verstrekt wordt.

Vanaf wanneer

Het kabinet en UWV streven ernaar de regeling vanaf 6 april te kunnen uitvoeren. Of die datum behaald gaat worden, wordt op vrijdag 3 april a.s. bekend gemaakt. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 31 mei 2020.

Wanneer de aanvraag gedaan wordt en daar positief op wordt beslist, zal UWV een voorschot verlenen van 80% van de subsidie. Voor UWV geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen, hetgeen ook logisch is omdat het een subsidie is voor de loonsom over drie maanden. Er wordt naar gestreefd de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken.

Werktijdverkorting niet langer mogelijk

Met de bekendmaking van deze regeling heeft het kabinet de regeling Werktijdverkorting beëindigd. Aanvragen die reeds waren gedaan worden nog behandeld. Nieuwe aanvragen zijn niet meer mogelijk. Het nadeel van de Werktijdverkorting was dat werknemers aanspraak maakten op een WW-uitkering en daarmee ook WW-rechten opmaakten. Bij de huidige regeling hoeven werknemers geen aanspraak te maken op WW en wordt er rechtstreeks aan de werkgever een loonkostensubsidie verstrekt. Deze subsidie ligt ook nog eens hoger dan de hoogte van de uitkering die in het kader van de Werktijdverkorting werd toegekend.

Wij laten het u weten, zodra u de aanvraag voor de subsidie kunt indienen.

omvr advocaten blogs

Meer weten of contact op nemen?