Coronavirus: de nieuwe maatregelen van het kabinet ten aanzien van de banen en de economie.

Coronavirus: de nieuwe maatregelen van het kabinet ten aanzien van de banen en de economie.

Het kabinet heeft op dinsdag 17 maart jl. besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. De betreffende maatregelen worden hieronder puntsgewijs weergegeven.

1. Het instellen van een tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Een ondernemer die omzetverlies van minimaal 20% verwacht kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor maximaal 90% van de loonsom, zulks afhankelijk van het omzetverlies. Er wordt vervolgens een voorschot verstrekt van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun werknemers blijven doorbetalen. Voorwaarde is wel dat er geen werknemers om bedrijfseconomische reden ontslagen worden in de tegemoetkomingsperiode. De regeling, genaamd ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud’ (NOW), wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de werktijdverkorting. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020. Aanvragen die nog zijn gedaan onder de werktijdverkorting zullen onder de NOW worden afgehandeld.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Daarnaast is er een regeling ingesteld om zelfstandig ondernemers (waaronder zzp’ers) te ondersteunen. Zij kunnen voor een periode van drie maanden een aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud krijgen. De regeling, die door de gemeenten wordt uitgevoerd, zorgt ervoor dat het inkomen tot het sociaal minimum wordt aangevuld. Deze aanvulling behoeft niet te worden terugbetaald. Voorts geldt er voor deze regeling geen vermogens- of partnertoets. Daarbij heeft het kabinet aangegeven dat ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling ook mogelijk is in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Zoals wij op maandag 16 maart jl. al hebben geschreven is het mogelijk om een bijzonder uitstel van betaling te vragen voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). De voorwaarden daarvoor hebben wij reeds op maandag 16 maart jl. uiteengezet. Het kabinet geeft thans aan dat het niet nodig is om het bewijsmateriaal, dat er uiteraard wel dient te zijn, direct mee te sturen. De Belastingdienst stopt de invorderingen direct. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen hoeven niet te worden betaald. De invorderingsrente wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de regeling ‘Garantie Ondernemersfinanciering’ (GO). Het kabinet stelt voor om het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO wordt zowel het MKB als grote ondernemingen geholpen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Verder geldt dat microkredietenverstrekker Qredits een grote groep kleine en startende ondernemers, die via een bank vaak moeilijk aan een financiering kunnen komen, financiert en coacht. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open. Zo wordt voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek een uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en wordt de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling ‘Borgstelling MKB-Landbouwkredieten’ (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.

7. Overleggen over toeristenbelasting en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.

8. Compensatieregeling getroffen sectoren

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en de annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet wil daarom met een compensatieregeling voor bedrijven in deze sectoren komen. Deze regeling wordt nu uitgewerkt en wordt met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Wanneer u vragen heeft over de gevolgen voor uw onderneming, neemt u dan contact met ons op.

omvr advocaten blogs

Meer weten of contact op nemen?