Nieuws

Terug naar overzicht

Aan verhuurders van bedrijfsruimte: vergeet niet te indexeren

Ondernemer

Aan verhuurders van bedrijfsruimte: vergeet niet te indexeren

Een indexeringsregeling in een huurovereenkomst is een tussentijdse aanpassingsmogelijkheid van de huurprijs. Zodra wij een verhuurder wijzen op de financiële voordelen van een voor hem gunstige indexeringsregeling wordt er over de indexeringsregeling vaak stevig onderhandeld. Een indexeringsregeling kan een verhuurder namelijk eenvoudig de mogelijkheid geven om jaarlijks en zonder rechterlijke tussenkomst de huurprijs te verhogen. Mits de verhuurder vervolgens niet vergeet te indexeren.

Contractsvrijheid/ROZ-model

Een wettelijke basis voor de huurprijsindexering bij de huur van bedrijfsruimte ontbreekt. De huurder en de verhuurder hebben dan ook de vrijheid om zelf een indexeringsregeling te bedenken en op te nemen in de huurovereenkomst. Omdat dit voor veel partijen onbekend terrein is, wordt vaak (ondoordacht) aangehaakt bij de standaard indexeringsregeling uit een ROZ-model huurovereenkomst van de vereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). Een standaard indexeringsregeling werkt slechts als inflatiecorrectie, hetgeen zorgt voor bijvoorbeeld 1% à 2% huurprijsstijging per jaar. Dit terwijl de verhuurder mogelijk had kunnen overeenkomen dat de huurprijs jaarlijks met een vast percentage van bijvoorbeeld 4% wordt verhoogd. In het meeste recente ROZ-model Huurovereenkomst Winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW is de onderstaande indexeringsregeling opgenomen:

4.5 Onverminderd de mogelijkheden die de wet biedt om een huurprijsaanpassing te realiseren, wordt de huurprijs jaarlijks per .............. voor het eerst met ingang van ...................... aangepast in overeenstemming met artikel 18.1 van de algemene bepalingen en met inachtneming van artikelen 18.2 tot en met 18.7 van de algemene bepalingen.

In de artikelen 18.2 en 18.7 van de algemene bepalingen staat onder andere uitgewerkt welk indexcijfer gebruikt dient te worden, dat de huurprijs niet wordt aangepast indien indexering leidt tot een lagere huurprijs en dat de geïndexeerde huurprijs verschuldigd is ook al wordt van de aanpassing aan huurder geen afzonderlijke mededeling gedaan.

Terugwerkende kracht

In de praktijk komt het regelmatig voor dat verhuurders vergeten om de jaarlijkse huurverhoging door te berekenen aan de huurders. Dit betekent echter niet dat een verhuurder zijn aanspraken op indexverhogingen en een hogere geïndexeerde huurprijs volledig heeft verloren wanneer hij (meerdere jaren) vergeet te indexeren. De verhuurder dient er wel rekening mee te houden dat voor vergeten indexverhogingen in beginsel een verjaringstermijn van 5 jaar geldt. Het Gerechtshof Amsterdam heeft recent geoordeeld dat wanneer een huurovereenkomst voorziet in een automatische indexering van de huurprijs, de verjaring niet in de weg staat aan het doorindexeren van de verjaarde jaarlijkse indexeringen voor het berekenen van de juiste actuele huurprijs (Gerechtshof Amsterdam 13 maart 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:836).

Hulp nodig?

Bent u benieuwd of in uw huurovereenkomst ook een indexeringsregeling is opgenomen en of u ook met terugwerkende kracht aanspraak kunt maken op indexverhogingen en een hogere geïndexeerde huurprijs, dan kunt u contact opnemen met de specialisten van OMVR advocaten + notariaat voor een vrijblijvend gesprek. Wij kunnen u ook helpen met het opstellen (of controleren) van uw huurovereenkomst en u desgewenst begeleiden bij de contractonderhandelingen.

 

J.J.A. Brian-Holthuis

Advocaat bij OMVR advocaten + notariaat

Meer nieuws

De (on)zekerheid van opvolgend werkgeverschap

De Hoge Raad heeft wat duidelijkheid geschapen in een van de onzekerheden van de WWZ.

Lees meer

De (on)zekerheid van opvolgend werkgeverschap

De Hoge Raad heeft wat duidelijkheid geschapen in een van de onzekerheden van de WWZ.

Lees meer

Wees alert op de nieuwe Arbowet

Op 1 juli 2017 wijzigt de Arbowet. Wat betekent dit voor u en bent u hier op voorbereid? In dit artikel ga ik in op de wijzingen die voor werkgevers...

Lees meer
Website doorMotivo2018 © Alle rechten voorbehouden