OMVR notariaat

OMVR notariaat

Algemene Voorwaarden OMVR notariaat

Op al onze diensten en werkzaamheden zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van OMVR notariaat, die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel en die volledig luiden als volgt:

I.  OMVR notariaat / opdrachtnemer

a. Uitsluitend OMVR notariaat, gevestigd te Lelystad, is opdrachtnemer.
b. De maatschap OMVR notariaat heeft diverse handelsnamen, waaronder de handelsnaam "OMVR advocaten + notariaat" en "Notariskantoor Van Schalm". Andere handelsnamen zijn ook mogelijk voor zover kenbaar gemaakt bij de Kamer van Koophandel.

II.  Toepasselijkheid

a. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de maatschap OMVR notariaat, tevens onder haar vorenbedoelde handelsnamen, aanvaarde opdrachten, als ook op eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden. Andere algemene voorwaarden, ook van organisaties waarbij OMVR notariaat is aangesloten, zoals de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), zijn niet van toepassing.
b. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van diegenen die namens OMVR notariaat bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.
c. Voor zover hierna in deze algemene voorwaarden OVMR notariaat staat vermeld, is dit uitdrukkelijk ook dienovereenkomstig van toepassing voor Notariskantoor Van Schalm en OMVR advocaten + notariaat, ook als de naam Notariskantoor Van Schalm respectievelijk OMVR advocaten + notariaat alleen en niet uitdrukkelijk naast of in de plaats van OMVR notariaat is genoemd.
d. Bijzondere voorwaarden die met een opdrachtgever zijn overeengekomen en die afwijken van deze algemene voorwaarden prevaleren boven het bepaalde te dienaangaande in deze algemene voorwaarden.

III.  Overeenkomst van opdracht

a. Onder “opdracht” wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de maatschap OMVR notariaat zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek aanvaard, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van OMVR notariaat. In het geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.
Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is deze, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, tevens in privé opdrachtgever.
Het in ontvangst nemen van een door OMVR notariaat op verzoek van opdrachtgever opgemaakte ontwerpakte impliceert het verleend zijn van een opdracht aan OMVR notariaat, voor zover niet een opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen.
b. De opdrachtgever verleent aan OMVR notariaat toestemming voor het registreren en verwerken van persoonsgegevens.
c. De opdrachtgever zal aan OMVR notariaat steeds tijdig en volledig de informatie verstrekken die relevant is voor de correcte uitvoering van de verleende opdracht. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. De opdrachtgever zal OMVR notariaat van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte stellen die voor een goede uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden die pas na aanvang van de werkzaamheden bekend worden.

IV.  Offerte

Indien voor werkzaamheden offertes zijn afgegeven heeft OMVR notariaat het recht de extra werkzaamheden die niet bekend waren op het moment van het geven van de offerte, in rekening te brengen. Deze extra werkzaamheden zullen voor wat betreft de bestede tijd worden gedeclareerd tegen het gebruikelijke uurtarief dan wel tegen een vooraf opgegeven tarief en derhalve niet tegen het geoffreerde tarief. Dit kan ook indien vertragingen ontstaan in aanlevering van stukken en gegevens door opdrachtgever of derden.

V.  Inschakeling derden

OMVR notariaat is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen. De keuze van door OMVR notariaat in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. OMVR notariaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt OMVR notariaat eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.
De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
Indien de opdrachtgever de inhoud van de door OMVR notariaat voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens OMVR notariaat gehouden die derden erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

VI.  Aansprakelijkheid van OMVR notariaat

a. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het volgens de verzekeringsvoorwaarden toepasselijke eigen risico. De notarissen verbonden aan OMVR notariaat zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoen aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering(en) mocht worden verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid wordt beperkt tot het door OMVR notariaat in de betreffende kwestie/zaak in het betreffende jaar in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 20.000,--.
b. Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan OMVR notariaat gegeven opdracht, één of meer fouten zijn gemaakt, is de totale met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen schadevergoeding beperkt. Deze schadevergoeding is beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aan OMVR notariaat aanspraak geeft op uitkering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
c. De in de leden a en b omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval OMVR notariaat aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zonder uitzondering. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. De opdrachtgever geeft OMVR notariaat het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren en is zich ervan bewust dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is.
d. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in de leden a en b geldt ook indien OMVR notariaat ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade voortvloeit.
e. OMVR notariaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar in het kader van de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden (zoals bijvoorbeeld fiscalisten of advocaten). De opdrachtgever machtigt OMVR notariaat om algemene voorwaarden (met eventueel aansprakelijkheidsbeperkingen) bedongen door deze derden te aanvaarden, ook ten behoeve van de opdrachtgever en namens hem, vrijwaart OMVR notariaat voor aanspraken van derden in verband met claims van de opdrachtgever jegens die derden.
f. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn ook gemaakt ten behoeve van degene die een opdracht van een opdrachtgever aan OMVR notariaat krachtens enige rechtsverhouding tot OMVR notariaat uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, waaronder in het bijzonder ook alle notarissen, kandidaat-notarissen en alle overige personen die bij, voor of namens OMVR notariaat werkzaam zijn, direct of indirect, alsdan niet als Partner, alsmede derden die door OMVR notariaat zijn ingeschakeld.
g. De aansprakelijkheidsstelling door de opdrachtgever dient plaats te vinden binnen drie maanden nadat de opdrachtgever bekend is geworden met de gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid leidt.

VII.  Niet doorgegane akte

a. Ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de overeenkomst. OMVR notariaat is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de opdrachtgever te declareren op basis van de door OMVR notariaat aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en OMVR notariaat schriftelijk anders is overeengekomen.
b. In afwijking van het vorenstaande is OMVR notariaat, indien de afspraak tot het verlijden van de notariële akte(n) twee dagen of korter voor het afgesproken tijdstip van verlijden van de desbetreffende notariële akte(n) geen doorgang kan vinden en indien alsdan blijkt dat definitief niet tot afwerking van zaken gekomen kan worden, bevoegd ter zake van de sub a bedoelde werkzaamheden aan de opdrachtgever te declareren vijfenzeventig procent (75 %) van het bij de opdracht overeengekomen honorarium.
c. Ingeval geen honorarium is overeengekomen dan is opdrachtgever in het sub b omschreven geval verschuldigd vijfenzeventig procent (75 %) van het offertetarief dat OMVR notariaat ten tijde van de opdracht hanteert voor de opgedragen werkzaamheden.

VIII.  Betaling

a. Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door OMVR notariaat gehanteerde uurtarief. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, en wel vóór het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van OMVR notariaat, indien aan de akte geldverkeer is verbonden. Is dit laatste niet het geval dan dient een nota binnen veertien dagen na verzending te worden voldaan.
b. Alle betalingen dienen zonder opschorting en/of verrekening te worden gedaan.
c. OMVR notariaat is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan een maand, tussentijds te declareren.
d. Voorts is OMVR notariaat bevoegd een voorschot op honorarium en verschotten in rekening te brengen. Ook deze tussentijdse en voorschotnota’s dienen binnen veertien dagen na verzending te worden voldaan.

IX.  Kosten van invordering

De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de gemelde veertien dagen nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die OMVR notariaat vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van haar vordering maakt, alsmede ter zake van de door OMVR notariaat bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Voor de werkzaamheden van de administratie van OMVR notariaat kan de laatste een forfaitair bedrag vaststellen. Voorts is de opdrachtgever vanaf veertien dagen na verzending van de tweede aanmaningsbrief rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

X.  Werkzaamheden

De werkzaamheden zullen door OMVR notariaat worden verricht met inachtneming van de voor een notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.

XI.  Melding ongebruikelijke transacties

Op de dienstverlening door OMVR notariaat is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing. In dat kader is OMVR notariaat onder meer verplicht voorafgaand aan de dienstverlening opdrachtgever en de bij de opdracht betrokken partijen te identificeren. OMVR notariaat is op grond van wettelijke bepalingen verplicht om, in bepaalde gevallen en bij de uitvoering van de opdracht, verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties onverwijld te melden aan de daarvoor bij wet aangewezen instantie. OMVR notariaat is bovendien wettelijk verplicht tot geheimhouding van deze melding. OMVR notariaat is nimmer aansprakelijk voor de nadelige gevolgen van een dergelijke door OMVR notariaat gedane melding, ook niet indien de melding achteraf ongegrond blijkt te zijn, tenzij de opdrachtgever aantoont dat het doen van de melding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. De opdrachtgever vrijwaart OMVR notariaat tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassing door OMVR notariaat van de betreffende bepalingen.

XII. Archivering

Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de opdrachtgever verstrekt. Het papieren dossier wordt gedurende de wettelijke termijn van vijf (5) jaren na beëindiging van de zaak bewaard. Een digitale kopie van het dossier zal voor dertig (30) jaren worden bewaard.

XIII.  Toepasselijkheid

a. Op de rechtsverhouding tussen OMVR notariaat en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
b. Indien aan een opdrachtgever een vertaling van deze algemene voorwaarden is toegezonden, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

Website doorMotivo2018 © Alle rechten voorbehouden